Ej under 18 år
Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Sök

Letar du efter en specifik produkt?

Start your search here.

Tävlingar


Allmänna Villkor  Festivaler 4 juni - 13 juli 

BAKGRUND 

1. Följande regler och villkor (“Villkoren”) är tillämpliga för lotteriet att vinna biljetter till diverse festivaler mellan tidsperioden 4 Juni – 13:e Juli 2024.  

2. Tävlingen arrangeras av British American Tobacco Sweden AB, org.nr 556098-6779, Hyllie Boulevard 34, 14 Vån, 215 32 Malmö (”Arrangören”). Det finns ingen avgift eller krav på köp för att delta i tävlingen. 

3. I händelse av motstridigheter mellan Villkoren och annan information om lotteriet ska Villkoren äga företräde. 

4. Deltagande i lotteriet görs genom att följa instruktioner i (1) det nyhetsbrev som avser lotteriet eller (2) på tävlingsplattformen www.moor.se/velo-eventsGenom att klicka i rutan för att acceptera Villkoren är deltagaren bunden av och ska anses ha godkänt Villkoren. 

VINSTEN 

5. Varje enskild deltagare placeras i en och samma tävlingslista. Utifrån denna tävlingslista dras och annonseras slumpmässiga vinnare inför varje event. Totalt ingår det 82 biljetter i vinstpoolen. Varje vinnare får 2 biljetter till antingen Summer On, Midsommarfesten, Stockholm Fields, A Day at The Park, The Harbour eller Way out West. Bestämmande av vilken av festivalerna vinnaren får biljetter till sker slumpmässigt. Vinsten är den som anges i dessa Villkor. Deltagaren kan inte begära kontanter eller någon alternativ vinst. Vinsten är personlig och får ej överlåtas. 

6. Vinsten är beroende av tillgänglighet och Arrangören förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande därom, byta ut vinsten mot en annan vinst till ett motsvarande värde. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 

BEHÖRIGHET ATT DELTA I LOTTERIET 

7. För att delta i lotteriet måste deltagaren vara minst 25 år gammal. 

8. För att delta måste deltagaren följa anvisningarna i (1) det mottagna nyhetsbrevet eller (2) på tävlingsplattformen www.moor.se/velo-events. 

9. Anställda hos Arrangören eller sådan persons nära anhörig samt den som på annat sätt har anknytning till Arrangören eller bolag i samma koncern som Arrangören är inte behörig att delta. 

10. Det är endast tillåtet att delta i lotteriet vid ett tillfälle per person per tävlingssäsong. Om en person deltar vid mer än ett tillfälle kommer denne att diskvalificeras från lotteriet. Deltagande är personligt och kan inte överlåtas. 

LOTTERIETS VARAKTIGHET 

11. Lotteriet pågår från och med 4 Juni 2024 till och med kl. 23.59 den 13 juli 2024 (”Slutdagen”), om inget annat meddelas av Arrangören. Om det görs anmälningar eller om deltagare skickar in sina svar för att delta i lotteriet efter Slutdagen kommer de inte att utgöra del av lotteriet.e 

HUR VINNARE UTSES OCH MEDDELAS 

12. Vinnarna lottas utifrån de personer som deltagit och svarat rätt på tävlingsfrågan enligt instruktioner i nyhetsbrevet eller ur tävlingsplattformen www.moor.se/velo-events som rör lotteriet, såvida deltagande i lotteriet har inkommit till och godkänts av Arrangören och/eller dennes samarbetspartners. 

13. Vinnarna kommer att kontaktas via mail på ett slumpmässigt datum mellan perioden 1:a Juni till 13:e Juli, beroende på vilken festivalbiljett deltagaren vunnit. Om en vinnare inte kan kontaktas eller om vinsten inte bekräftas av vinnaren inom 48h timmar efter att meddelandet har avsänts förbehåller sig Arrangören rätten att återkalla vinsten från vinnaren och att istället välja en annan vinnare. 

LEVERANS AV VINSTEN 

14. Vinsten kommer att bekräftas till vinnaren via kontakt på mail till den e-mailadress som använts vid deltagandet av lotteriet. Information om hur vinnaren tillgodogör sig vinsten kommer att framgå genom denna kontakt. 

ÖVRIGT 

15. Arrangören ansvarar inte för anmälan om deltagande i lotteriet som är ofullständig, oläslig, korrupt, försvunnen, skadad, försenad eller som inte inkommit till Arrangören under tiden lotteriet pågår. Arrangören ansvarar inte för att personer på grund av tekniska problem inte har åtkomst till lotteriet. 

16. Arrangören förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande därom, avbryta eller ändra lotteriet och Villkoren i händelse av pandemi, katastrof, krig, civila eller militära störningar, naturkatastrof eller något faktiskt eller förväntat brott mot tillämplig lagstiftning eller reglering eller någon annan händelse som ligger utanför arrangörens kontroll. Samtliga ändringar av lotteriet kommer att meddelas deltagarna så snart som möjligt av Arrangören. 

17. Arrangören förbehåller sig rätten att undersöka och vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att skydda sig mot bedrägliga eller ogiltiga deltaganden i lotteriet. Arrangören förbehåller sig vidare rätten att neka sådana deltaganden som Arrangören bedömer inte uppfyller Villkoren eller som är bedrägliga eller ogiltiga. 

18. Arrangören ansvarar inte för biljetter som försvinner, skadas, försenas eller som inte når fram till vinnaren före dagen för biljettens giltighet. 

19. Arrangören ansvarar inte för resekostnader eller andra kostnader som drabbar vinnaren inför, under eller efter evenemanget, inklusive såvitt gäller biljetter som är försvunna, skadade, försenade eller som inte når fram till vinnaren före dagen för biljettens giltighet. 

20. Arrangörens beslut i samtliga frågor som härrör från eller anknyter till lotteriet kommer att vara slutliga och inga diskussioner kommer att inledas avseende sådana beslut. 

21. Lotteriet och Villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt och eventuella tvister som uppstår ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol. Tvist kan även prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”), www.arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm. ARN:s beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten ska lösas. 

22. Vinnaren godkänner att dennes namn används i samband med deltagandet i lotteriet, exempelvis för att välja ut och kontakta vinnarna. Samtliga personuppgifter avseende vinnarna eller andra deltagare kommer att behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive men inte begränsat till EU:s dataskyddsförordning (Europaparlamentets och rådets förordning EU 2016/679). Deltagarens personuppgifter som Arrangören tar del av i samband med lotteriet kommer att behandlas i enlighet med arrangörens integritetspolicy som finns tillgänglig på https://moor.se/integritetspolicy. 

23. Deltagare har alltid möjligheten att avbryta sitt deltagande i tävlingen. Detta gör deltagaren genom att kontakta vår kundservice på telefon-nummer 0771 88 00 00, öppet 9:00 – 17:00 måndag till fredag (med undantag röda dagar). 

 

Allmänna Villkor - Tomorrowland 2024

BAKGRUND 

1. Följande regler och villkor (“Villkoren”) är tillämpliga i lotteriet för att vinna två biljetter till Tomorrowland festival den den 19 till 21 juli 2024. 

2. Lotteriet arrangeras av British American Tobacco Sweden AB, org.nr 556098-6779, Box 30244, 104 25 Stockholm (”Arrangören”). 

Det finns ingen avgift eller krav på köp för att delta i lotteriet. 

3. I händelse av motstridigheter mellan Villkoren och annan information om lotteriet ska Villkoren äga företräde.  

4. Deltagande i lotteriet görs genom att följa instruktioner i det nyhetsbrev som avser lotteriet. Genom deltagande i lotteriet är deltagaren bunden av och ska anses ha accepterat Villkoren. 

VINSTEN 

5. I vinstpotten ingår totalt 10 biljetter. Totalt 5 vinnare dras. Varje vinnare får två biljetter. Flyg till och från Bryssels flygplats betalas av vinnaren själv. Transfer till och från Bryssels flygplats, festivalbiljetter och boende på destinationen ingår för vinnaren + 1 person till ett värde av cirka 53 000 kr. Priset är det som anges i dessa Villkor. Deltagaren kan inte göra anspråk på kontanter eller andra alternativa vinster. Vinsten är personlig och får inte överföras. 

6. Vinsten är beroende av tillgänglighet och Arrangören förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande därom, byta ut vinsten mot en annan vinst till ett motsvarande värde. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 

BEHÖRIGHET ATT DELTA I LOTTERIET  

7. För att delta i lotteriet måste deltagaren vara minst 25 år gammal. Även medföljande person ska vara minst 25 år gammal. För att delta måste deltagaren följa anvisningarna i det mottagna nyhetsbrevet. 

8. Anställda hos Arrangören eller sådan persons nära anhörig samt den som på annat sätt har anknytning till Arrangören eller bolag i samma koncern som Arrangören är inte behörig att delta. 

9. Det är endast tillåtet att delta i lotteriet vid ett tillfälle per person. Om en person deltar vid mer än ett tillfälle kommer denne att diskvalificeras från lotteriet. Deltagande är personligt och kan inte överlåtas.  

LOTTERIETS VARAKTIGHET 

10. Lotteriet pågår från och med den 28 maj till och med kl. 23.59 den 21 juni 2024 ("Slutdatumet"), om inte annat meddelas av arrangören. Om anmälningar görs eller om deltagare lämnar in sina svar för att delta i lotteriet efter Slutdagen, kommer de inte att vara med i lotteriet. 

HUR VINNARE UTSES OCH MEDDELAS 

11. Vinnarna lottas utifrån de personer som deltagit enligt instruktioner i nyhetsbrevet som rör lotteriet samt svarat korrekt enligt den angivna frågan, såvida deltagande i lotteriet har inkommit till och godkänts av Arrangören och/eller dennes samarbetspartners. 

12. Vinnarna kommer att kontaktas via e-mail inom två dagar efter Slutdagen. Om en vinnare inte kan kontaktas eller om vinsten inte bekräftas av vinnaren inom 24 timmar efter att meddelandet har avsänts förbehåller sig Arrangören rätten att återkalla vinsten från vinnaren och att istället välja en annan vinnare. 

LEVERANS AV VINSTEN 

13. Vinsten kommer att bekräftas till vinnaren via kontakt på e-mail till den emailadress som använts vid deltagandet av lotteriet. Information om hur vinnaren tillgodogör sig vinsten kommer att framgå genom denna kontakt. 

FÖRSÄKRING 

14. Villkor kring försäkring och avbokningar hänvisas till Tomorrowlands villkor: https://www.tomorrowland.com/en/global-journey/practical/rules-and-conditions

ÖVRIGT 

15. Arrangören ansvarar inte för anmälan om deltagande i lotteriet som är ofullständig, oläslig, korrupt, försvunnen, skadad, försenad eller som inte inkommit till Arrangören under tiden lotteriet pågår. Arrangören ansvarar inte för att personer på grund av tekniska problem inte har åtkomst till lotteriet. 

16. Arrangören förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande därom, avbryta eller ändra lotteriet och Villkoren i händelse av pandemi, katastrof, krig, civila eller militära störningar, naturkatastrof eller något faktiskt eller förväntat brott mot tillämplig lagstiftning eller reglering eller någon annan händelse som ligger utanför arrangörens kontroll. Samtliga ändringar av lotteriet kommer att meddelas deltagarna så snart som möjligt av Arrangören. 

17. Arrangören förbehåller sig rätten att undersöka och vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att skydda sig mot bedrägliga eller ogiltiga deltaganden i lotteriet. Arrangören förbehåller sig vidare rätten att neka sådana deltaganden som Arrangören bedömer inte uppfyller Villkoren eller som är bedrägliga eller ogiltiga. 

18. Arrangören ansvarar inte för biljetter som försvinner, skadas, försenas eller som inte når fram till vinnaren före dagen för biljettens giltighet. 

19. Arrangören ansvarar inte för resekostnader eller andra kostnader som drabbar vinnaren inför, under eller efter evenemanget, inklusive såvitt gäller biljetter som är försvunna, skadade, försenade eller som inte når fram till vinnaren före dagen för biljettens giltighet. 

20. Arrangörens beslut i samtliga frågor som härrör från eller anknyter till lotteriet kommer att vara slutliga och inga diskussioner kommer att inledas avseende sådana beslut. 

21. Lotteriet och Villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt och eventuella tvister som uppstår ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol. 

22. Vinnaren godkänner att dennes namn används i samband med deltagandet i lotteriet. Samtliga personuppgifter avseende vinnarna eller andra deltagare kommer att behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive men inte begränsat till EU:s dataskyddsförordning (Europaparlamentets och rådets förordning EU 2016/679). Deltagarens personuppgifter som Arrangören tar del av i samband med lotteriet kommer att behandlas i enlighet med arrangörens integritetspolicy som finns tillgänglig på https://moor.se/integritetspolicy.

 

Allmänna Villkor - Way Out West & Sweden Rock Festival

BAKGRUND

1. Följande regler och villkor (“Villkoren”) är tillämpliga för lotteriet för att vinna biljetter till Way Out West 8-10 augusti 2024, i Göteborg eller Sweden Rock i Sölvesborg den 5-8 juni 2024.

2. Tävlingen arrangeras av British American Tobacco Sweden AB, org.nr 556098-6779, Hyllie Boulevard 34, 14 Vån, 215 32 Malmö (”Arrangören”). Det finns ingen avgift eller krav på köp för att delta i tävlingen.

3. I händelse av motstridigheter mellan Villkoren och annan information om lotteriet ska Villkoren äga företräde.

4. Deltagande i lotteriet görs genom att följa instruktioner i det nyhetsbrev som avser lotteriet. Genom att klicka i rutan för att acceptera Villkoren är deltagaren bunden av och ska anses ha godkänt Villkoren.

VINSTEN

5. I vinstpotten ingår totalt 20 konsertbiljetter varav 14 avser Sweden Rock och 6 Way Out West. Totalt 10 vinnare dras. Varje vinnare får 2 konsertbiljetter till antingen Sweden Rock eller Way Out West. Bestämmande av vilken av festivalerna vinnaren får biljetter till sker slumpmässigt. Vinsten är den som anges i dessa Villkor. Deltagaren kan inte begära kontanter eller någon alternativ vinst. Vinsten är personlig och får ej överlåtas.

6. Vinsten är beroende av tillgänglighet och Arrangören förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande därom, byta ut vinsten mot en annan vinst till ett motsvarande värde. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

BEHÖRIGHET ATT DELTA I LOTTERIET

7. För att delta i lotteriet måste deltagaren vara minst 25 år gammal.

För att delta måste deltagaren följa anvisningarna i det mottagna nyhetsbrevet.

8. Anställda hos Arrangören eller sådan persons nära anhörig samt den som på annat sätt har anknytning till Arrangören eller bolag i samma koncern som Arrangören är inte behörig att delta.

9. Det är endast tillåtet att delta i lotteriet vid ett tillfälle per person. Om en person deltar vid mer än ett tillfälle kommer denne att diskvalificeras från lotteriet. Deltagande är personligt och kan inte överlåtas.

LOTTERIETS VARAKTIGHET

10. Lotteriet pågår från och med 8 april i 2024 till och med kl. 23.59 den 24 maj 2024 (”Slutdagen”), om inget annat meddelas av Arrangören. Om det görs anmälningar eller om deltagare skickar in sina svar för att delta i lotteriet efter Slutdagen kommer de inte att utgöra del av lotteriet.

HUR VINNARE UTSES OCH MEDDELAS

11. Vinnarna lottas utifrån de personer som deltagit enligt instruktioner i nyhetsbrevet som rör lotteriet, såvida deltagande i lotteriet har inkommit till och godkänts av Arrangören och/eller dennes samarbetspartners.

12. Vinnarna kommer att kontaktas via mail inom två dagar efter Slutdagen. Om en vinnare inte kan kontaktas eller om vinsten inte bekräftas av vinnaren inom 48h timmar efter att meddelandet har avsänts förbehåller sig Arrangören rätten att återkalla vinsten från vinnaren och att istället välja en annan vinnare.

LEVERANS AV VINSTEN

13. Vinsten kommer att bekräftas till vinnaren via kontakt på mail till den e-mailadress som använts vid deltagandet av lotteriet. Information om hur vinnaren tillgodogör sig vinsten kommer att framgå genom denna kontakt.

ÖVRIGT

15. Arrangören ansvarar inte för anmälan om deltagande i lotteriet som är ofullständig, oläslig, korrupt, försvunnen, skadad, försenad eller som inte inkommit till Arrangören under tiden lotteriet pågår. Arrangören ansvarar inte för att personer på grund av tekniska problem inte har åtkomst till lotteriet.

16. Arrangören förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande därom, avbryta eller ändra lotteriet och Villkoren i händelse av pandemi, katastrof, krig, civila eller militära störningar, naturkatastrof eller något faktiskt eller förväntat brott mot tillämplig lagstiftning eller reglering eller någon annan händelse som ligger utanför arrangörens kontroll. Samtliga ändringar av lotteriet kommer att meddelas deltagarna så snart som möjligt av Arrangören.

17. Arrangören förbehåller sig rätten att undersöka och vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att skydda sig mot bedrägliga eller ogiltiga deltaganden i lotteriet. Arrangören förbehåller sig vidare rätten att neka sådana deltaganden som Arrangören bedömer inte uppfyller Villkoren eller som är bedrägliga eller ogiltiga.

18. Arrangören ansvarar inte för biljetter som försvinner, skadas, försenas eller som inte når fram till vinnaren före dagen för biljettens giltighet.

19. Arrangören ansvarar inte för resekostnader eller andra kostnader som drabbar vinnaren inför, under eller efter evenemanget, inklusive såvitt gäller biljetter som är försvunna, skadade, försenade eller som inte når fram till vinnaren före dagen för biljettens giltighet.

20. Arrangörens beslut i samtliga frågor som härrör från eller anknyter till lotteriet kommer att vara slutliga och inga diskussioner kommer att inledas avseende sådana beslut.

21. Lotteriet och Villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt och eventuella tvister som uppstår ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol. Tvist kan även prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”), www.arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm. ARN:s beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten ska lösas.

22. Vinnaren godkänner att dennes namn används i samband med deltagandet i lotteriet, exempelvis för att välja ut och kontakta vinnarna. Samtliga personuppgifter avseende vinnarna eller andra deltagare kommer att behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive men inte begränsat till EU:s dataskyddsförordning (Europaparlamentets och rådets förordning EU 2016/679). Deltagarens personuppgifter som Arrangören tar del av i samband med lotteriet kommer att behandlas i enlighet med arrangörens integritetspolicy som finns tillgänglig på https://moor.se/integritetspolicy.

age verification symbol eighteen plus

För att använda den här webbplatsen måste du vara 18 år eller äldre

Vänligen verifiera din ålder innan du går in på webbplatsen*

Ej för personer under 18 år.

Var alltid den första att veta

Få MoOr-uppdateringar direkt till din inkorg.

Vilken produkt är du intresserad av?

*Vi sparar inte någon personlig information relaterad till BankID.

Ej under 18 år